5.Generace
MIKULÁŠ MORAVEC KATEŘINA CHRISTOPOVÁ
narozen: 8.12.1695 v Mistrovicích 13.8.1703 v Lubníku
zemřel: 20.4.1771 na Kunčicích 7.5.1764 na Kunčicích
sňatek:

7.1.1725 v Jablonném - Mikuláš, syn Jakuba Mikuly ze vsi Kunčice a Kateřina, dcera Jana Christopa z Lubníka
děti: Anna nar. 14.9.1726 na Kunčicích zemř. 1772
Kateřina nar. 29.3.1729 na Kunčicích zemř.
Marie nar. 5.12.1734 na Kunčicích zemř.
Dorota nar. 7.11.1731 na Kunčicích zemř.
Matěj nar. 25.9.1737 na Kunčicích zemř. 1741
Jan nar. 27.10.1742 na Kunčicích zemř. 1743
Josef nar. 29.7.1746 na Kunčicích zemř. 1746
Antonín nar. 11.4.1748 na Kunčicích zemř. 12.1.1792 na Kunčicích č.46
Veronika nar. 11.4.1748 na Kunčicích zemř.

   Mikuláš je pátým našeho rodu. Narodil se v Mistrovicích v roce 1695 jako čtvrté dítě Jakuba a Alžběty, v 38 roce vlády Leopolda I. Majitelem panství byl od roku 1682 Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat, pán na Chroustovicích, Ličně a Rychnově.
   V roce 1725 dne 7.ledna se Mikuláš oženil s Kateřinou, dcerou Jana Christopa (Kryštofa) sedláka z Lubníka (část Jablonného n/O, za řekou naproti autobusovému nádraží), narozeného v Šedivci 13.11.1672, jehož otec byl Kryštof vulgo Papež z Nekoře. Její matka se jmenovala Dorota a byla dcerou Jakuba Dolečka z Mistrovic. Při sňatku je Mikuláš zapsán jako syn Jakuba Mikuly z Kunčic.Tedy opět přezdívkou. Měli spolu 9 dětí: Anna nar.1726,zemřela svobodná 1772, Kateřina nar.1729, provdaná za Františka Fogla z Kunčic, Dorota nar. 1731, provdaná za Františka Faltuse z Kunčic, Marie nar.1734, provdaná za Jana Moravce z Verměřovic, Matěj nar.1737, zemřel 1741, Jan nar.1742, zemř.1743, Josef nar.1746, zemř.1746, Antonín nar.1748, oženil se s Barborou Šťovíčkovou z Orlice, Veronika narozená také v roce 1748.Jak patrno Matěj, Jan a Josef zemřeli mladí.
   Z 9 Mikulášových dětí jsou 4 - Anna, Marie, Dorota a Jan jako Mikulové při narození. Při sňatcích jsou však všichni zapsáni jako Moravcové.
   I když na Kunčicích byli Jakubové Mikulové dva - otec a syn, ani jeden neměl syna Mikuláše a manželku Kateřinu. Starší Mikula měl manželku Zuzanu a zemřel v roce 1703 a mladší Mikula měl za manželku Annu Dostálkovou ze Šedivce a zemřel v roce 1714. V době sňatku Mikuláše byli již oba mrtvi a ze zápisu sňatku vyplývá, že Jakub Mikula je živ. Ani úmrtí žádného Mikuláše Mikuly na Kunčicích v letech 1710 - 1784 není v matrice zapsáno.
   V roce 1768 - při sňatku syna Antonína je Mikuláš zapsán jako "fišmistr zvaný". Byl tedy Mikuláš jakýmsi porybným na panství Kyšperk.
   V roce 1732 dne 2.února koupil od otce chalupu lánickou za sumu 40 kop. Při zakládání nových knih gruntovních v roce 1738 za hraběte Bredy, se dělal nový zápis ve kterém je psáno: "Jsouce ale k tej lánici po vyměřování selských rolí ještě kousek lesa přivtěleno, pročež se tuto připisuje - 1.71 kopa.Suma - 41.71 kop gr.míš". Ročně splácel Mikuláš po 1 kopě a lánici měl zaplacenou v roce 1749.Zápis o koupi zní:

MIKULÁŠ MORAVEC jinak MIKULA.
  Léta 1732 dne 2.února koupil chalupu lánskou
od Jakuba Moravce otce svého za sumu . . . . 40 kop.
Zavdati má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kop
a tak doplaceti vostává . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kop.
Kteréžto s ročním placením po 1 ½ kopě ná-
ležeti budou násled:
Nápad.po nebo.Janovi Richterovi a sice
k záduší Kunčickému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kop 15 gr.
Jiříkovi Kodytkovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kopy 15 gr.
Jakubovi Moravcovi z vypl.
jeho k záduší Kunčickému odpo-
ručených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kopy.
item Jakubovi Moravcovi vypl.
jeho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 kop.     1734 dobral.
facit 28 kop

    1732 neklade že koupil.
    1733 položil 1 kopu nápad.po nebo.Janovi Richterovi
            a sice k záduší Kunčickému.
    1734 položil 1 kopu k záduší Kunčickému po nebo.
            Janovi Richterovi,
            item 17 kop Jakubovi Moravcovi otci jeho pa-
            třících skaupil,které se jemu tuto
            za vypl.odpisují.    dobral.
    1735 položil 1/2 kopy k záduší Kunčickému
            po nebo.Janovi Richterovi.
    1736 položil 1/2 kopy k záduší Kunčickému
            po nebo.Janovi Richterovi.
    1737 položil 1/2 kopy k záduší Kunčickému
            po nebo. Janovi Richterovi.
    1738 položil 1/2 kopy k zád.Kunčickému po
            neb.Janovi Richterovi

   Registra purkrechtní vsí Kunčic založená v roce 1686, končí rokem 1738. V tom roce založil tehdejší majitel panství Jan Václav Breda nové pozemkové knihy "gruntovní". Zápisy v nich začínají rokem 1738. Zápis u lánice Mikuláše Moravce v nové gruntovní knize zní:

Jakub Kodydek 1676 pervní hospodář
nyní
MIKULÁŠ MORAVEC 1732 od
JAKUBA MORAVCE otce svého.
Nový zápis.
  Léta Páně 1738 dne 20.dubna stržil
a kaupil Mikuláš Moravec
chalupu lánickou spolu s těma
k tej chalupě přivtělenejma pří-
padnostma za sumu
trhovou . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kop.
Jsauce ale k tej lánici po
vyměřování sedlských rolí
ještě kausek lesa pod 2
přivtěleno,pročež se za
takovej tuto připisuje . . . . . . . 1.71 kop
       suma 41.71 kop.
Závdavku dle předešlého tr-
hu položil . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
a tak ročníma vejrunka-
ma po 1 kop.míš.dopláceti vo-
stává . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.71
kteréžto následujícím nápadní-
kům přináležeti budou,totiž
za les z gruntu Jiřího Špuláka
Jiřímu Špulákovi . . . . . . . . . . . . 1.71      1742 dobral.
K záduší Kunčickému po nebo.
Janovi Richterovi ještě . . . . . . . 2.15      1743 dobral.
Jiříkovi Kodytkovi . . . . . . . . . . . 2.15      1749 dobral.
Jakubovi Moravcovi z vy-
placení jeho,záduší Kunčic-
kému odporoučených . . . . . . . . 2        1747 dobral.
a držiteli gruntu vypl.jeho . . . . 21
facit 29.71      

       Na to platí.
Dle předešlých lejster do ro-
ku 1738 vyplatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 kop.
Léta 1739 položil k záduší
Kunčickému po nebo.Jano-
vi Richterovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
1740 položil k záduší Kunčickému . . . . 15 krejc.
item položil Jiříkovi Špulákovi za les . . . 15 krejc.
1741 položil k záduší Kunčick. . . . . . . . 15 krejc.
item Jiříkoj Špulákoj za les . . . . . . . . . . 15 krejc.
1742 položil záduší Kunčickému . . . . . . 15 krejc.
item Jiřímu Špulákovi za les
a již k záduší Kunčickému . . . . . . . . . . . . 7 kr.1den.     dob.
1743 položil k záduší Kunčickému . . . . . 15 krejc.
1744 položil k záduší Kunčickému po
neb.Richterovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
1745 klade tím způsobem témuž zád. . . 15 krejc.
1746 položil k zád.Kunč. . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
1747 položil k záduší Kunčick. . . . . . . . . 15 krejc.     dob.
a Jiříkovi Kodytkovi a sice
Jiřík. Valentovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
1748 položil po Kodytkovi Valentovi . . . . 15 krejc.
1749 položil ostatek jim . . . . . . . . . . . . . 1 kopu 15 kr.     dob.
A má lánici zaplacenou.   

   V roce 1738 je Mikuláš Moravec v urbáři zapsán jako láník s výměrou polí a povinnostmi:

výměra polí před vyměřením . . . 20 str.²   ¾ aru.
výměra polí po vyměření . . . . . . 20 str.²   2 ¾ aru
kontribuce před vyměř. platí . . . 30 krejc.
dědič.činže na sv.Jiří platí . . . . . 14 krejc.
dědič.činže na sv.Havla platí . . . 14 krejc.
obilného platu . . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
kuchynského platu . . . . . . . . . . 12 krejc.
kontribuce po vyměření platí . . . 30 krejc.
dědič.činže na sv.Jiří platí . . . . . 14 krejc.
dědič.činže na sv.Havla platí . . . 14 krejc.
obilného platu . . . . . . . . . . . . . . 15 krejc.
kuchynského platu . . . . . . . . . . . 8 krejc.
. . . . . . . . . . . 45 krejc.
zrna musil vymlátit . . . . . . . . . . . 6 str.² věrt.
dřeva povinen dělat . . . . . . . . . . 2 sáhy.
povinen týdně pěší robotou . . . . . 3 dny

   Mikuláš hospodařil na gruntě 36 let. V roce 1768 postoupil grunt svému synovi Antonínovi, který se v tom roce oženil. Zemřel 20.dubna 1771 ve věku 75 let. Jeho manželka Kateřina zemřela 7.května 1764 ve věku 60 let.