Prodej a koupě kyšpereckého panství roku 1650.

(překlad z němčiny)

 

1650 C. 16C. 21

 

   V pondělí po sv. Ludmile, to je dne 19. září

   uvedeného data byl správně uzavřen neodvolatelný prodej následujícího obsahu a úplnosti mezi Vysoce a Blahorodným Pánem panem Jiřím Achátem hrabětem a Panem z Losenteinu na Losensteinhäutern a Oschwandtu, Panem panství sv. Petr v Ausu, Sirsenbaumu, Kyšperku a Litschausu, římským císařským majestátním tajným radou, komořím, zemským maršálem v Dolním Rakousku, také plukovníkem zemských myslivců nad Emží, jako prodávající z jedné a vysoce urozeným Panem Adamem Mikulášem Weytanowským z Vlčkovic na Auhersku a Orlici, římským císařským majestátním krajským hejtmanem královehradeckého kraje, jakož i vznešenou Paní Annou Dorotou Weytanowskou, rozenou Sudovou z Řenče, jeho manželkou, jako kupujícími na druhé straně.

   Předně se uvádí, že v království českém a královehradeckém kraji leží panství Kyšperk, jak toto po smrti jeho pana otce Pana Wolfa Jiřího z Losenteinu, který je nabyl podle smlouvy z 3. října 1635 uzavřené mezi výše jmenovaným Panem hrabětem a panem Jiřím a Wolfem Panem ze Stubenbergu, která byla jeho císařským Majestátem nejmilostivěji schválena a na příkaz vtělena do královských českých zemských desek do pamětních archů zelenými kyšperskými barvami ve středu po svatých Třech králích, to je dne 9. ledna 1647 pod písmenem H. II., dědičně připadlo jako nejvyššímu příbuznému výše uvedeného rodu po meči.

   Totiž zámek Kyšperk s přináležejícími ovocnými a chmelovými zahradami, pivovar a sladovna s veškerými provozy, také se všemi dále vypsanými městečky a vesnicemi, od pradávna užívanými výčepy a krčmami, rovněž tak se šesti poplužními dvory, z nichž jeden je u jmenované zámecké budovy, Nový dvůr, ostatní potom Lukavický, Poplužní, Sobkovický, Těchonínský a Verměřovický, se všemi k tomu patřícími polnostmi, loukami, zahradami, rovněž tak přicházejícími dobytky a malou zvěří a obilím, včetně ovčinců nacházejících se u Poplužního a Verměřovického dvora. Dále městečko Kyšperk a následující vesnice jménem Jankovice, Rotnek, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Nekoř, Šedivec, Sobkovice, Těchonín, Celné, Verměřovice, České Petrovice, Lubník a Mistrovice (ale kromě toho, co ve jmenovaných obcích jiné vrchnosti náleží), včetně všech poddaných, vdov a sirotků ať už v této době jsou nepřítomni nebo propuštěni.
   Rovněž tak na něm zřízené selské dvory, zoraná i nezoraná pole, louky, dobytčí výběhy a pastviny pokud k tomu panství patří. Součastně všechny stávající a běžící peněžité činže, příjmy ve drůbeži , vejcích, úroky, všeliké roboty a všechny ostatní dědičné povinnosti a dluhy. Rovněž čtyři mlýny v Jankovicích, Nekoři, Celném a Těchoníně vedle dvou dřevěných mlýnů ve jmenovaném Celném a Těchoníně. Potom také jmenované lesy, Pustiny za městečkem Kyšperkem, Mastnice u Horní Lukavice, Velký a Malý Peran, mezi vesnicemi České Petrovice a Köhlsdorf, les Sutice u vsi Mistrovice, les Střilno u vsi Sobkovice, lesy nad Těchonínem a Celným ležící a les Studené za Nekoří, jakož i jiné v těchto nebo i jiných místech a k panství Kyšperk patřící, včetně honitby ve všech jmenovaných lesích. Ne méně než pět rybníků, starý u zámku, nový u Lukavice, Königlofský, Lohanský a Kratinský, potom také pět místních rybníčků. Dále také všechny tekoucí rybničné vody a potoky co k panství náleží. Také čtyři filiální kostely v Horní Lukavici, Nekoři, Petrovicích a Těchoníně.
   Tedy toto panství Kyšperecké spolu s veškerým příslušenstvím, právy a výsadami, jak je sám vysoko a blahorodný Pán Adam mladší von Wallenstein užíval, když byl je potom blahorodnému Pánu panu Jiřímu Stubenbergovi ze Stubenbergu prodal a týž potom je předem jmenovanému svému vnukovi zmíněnému Pánu Wolfovi Jiřímu z Losensteinu předal (v úplném rozsahu jak je v královských českých zemských deskách v kupní růžové barvě na arších roku 1601 ve středu po svátku sv. Dominika pod písmenem G. 31 vtělené nachází) a v úplnosti se vším všudy co jmenovanému Pánu hraběti z Losensteinu u tohoto panství přináleží, urozenému Pánu Adamovi Mikuláši Weytanowskému a jeho manželce, také dědicům a potomkům jich obou, v dobrém vědomí a rozvaze na věky, neodvolatelně, trvale a dědičně prodává a prodal.
   Naproti tomu zase Pan Weytanowský a jeho manželka, dohromady a každý zvlášť, jejich dědicové a potomci, se zřetelem na svůj majetek a statky, ničeho z nich nevyjímaje, slibují a zavazují se zaplatit za toto koupené panství správnou kupní cenu pojmenovanou šedesát tisíc římských zlatých, každý z nich po šedesáti krejcarech počítaných, včetně pěti set zlatých litkupu, k rukám Pana hraběte z Losensteinu, jeho dědicům a potomkům, v dobré zemské měně hotově a to hned na počátku při sepsání tohoto kontraktu, třicet tisíc zlatých, vedle pěti set zlatých litkupu, složiti v hotových penězích, zbývajících třicet tisíc zlatých, ale bez jakýchkoliv dalších úroků, ve čtyřech termínech během příštích čtyř let, vždy ke dni svatého Jiří, a to jmenovaného dne roku 1651 s prvou splátkou počínaje, po sedmi tisících pěti stech zlatých, vyplacených v hotové měně a mimo nyní složených hotových peněz, které na tuto kupní cenu byly panu v. Kottwizovi poukázány.
   Za tím účelem by se mohli dohodnout ke složení peněz Panu hraběti z Losensteinu v Praze nebo Kladsku. Kdyby ale kupující, jejich dědici nebo potomci, nepředvídaně nemohli splnit svůj slib a poskytli splátku v jiném určeném termínu, tak má prodávající, jeho dědici a potomci, tímto své výslovně rezervované právo zástavy a hypotéky, zapsané komořím Zemských desek v Praze a pokud by dlužná splátka propadlého termínu spolu s úroky, přináležejícími od prošlé lhůty, vedle hodnoty způsobených útrat a škody, obnášela několik set, výše jmenovaní kupci, jejich dědicové a potomci, by nepobírali žádné beneficium, jaké by měli mít, podle generálního nebo speciálního moratoria, nebo jak by jim byla přiznána.
   Protože tedy, za třetí, třicet tisíc zlatých v hotovosti spolu s pěti sty zlatými litkupu je složeno, je Pan hrabě z Losensteinu zavázán, panství Kyšperk společně s veškerým výše uvedeným příslušenstvím (kromě tří poddaných jménem Hans Hubalek, nejvyšší primas z Kyšperka, Lorenz Filip, písař tamtéž a Hansen Brakl, rychtář v Celném, spolu se všemi jejich příslušníky, jejichž okruh si Pan hrabě vyhražuje určit) neprodleně odstoupit Panu Weytanowskému spolu a jeho manželce, jako kupující straně a tímto již skutečně Pan z Losensteinu a Oschwandtu na Losensteinhäutern toto předal jim, jakož i jejich dědicům a potomkům jako trvalé a neodvolatelné vlastnictví do užívání a požívání. Toto se děje bez jakýchkoliv omylů nebo překážek na straně prodávajícího, jeho dědiců nebo potomků, přesto s výhradou rezervované hypotéky na zaplacení plné kupní ceny a kupující je mohou zastavit, prodat nebo s ním pořídit co se jim zlíbí. Jak po přijetí částky peněz a provedeném odstoupení tato kupní smlouva do královských českých zemských desek na povolení jeho Majestátu úředně podle nařízení, nebo jak je to v zemi zvykem, bude od Jeho císařského majestátu ratifikována a na podkladě relace vložena. Od Pána prodávajícího a Pána a Paní kupující, jak to bývá u zemských desek zvykem, bude zaplaceno, každým jednou polovinou, vložení statku a vtělení kontraktu.
   Za čtvrté, zavazuje se Pan hrabě z Losensteinu za sebe, své potomky a dědice, co nejslavnostněji za prodávané panství Kyšperk, a s tím výše popsané příslušenství, pokud by nebylo převzato, jak tomu je právně podle zemského zvyku království českého, poskytnout pravou a věrnou záruku od data kontraktu prvé tři roky a osmnáct týdnů a v této stojí, kdyby to v této době nouze vyžadovala a k tomu prohlašuje, že Panu kupujícímu, jeho manželce a jejich dědicům, každý jejich nárok v dobrotě a právu zhodnotí také v případě proti jakémukoliv očekávání, škodu převezme a na tom zůstane a každému, ať má jakékoliv jméno, dlužen nezůstane, a za to se mu zaručuje veškerým svým majetkem, svršky a statky v Dolních Rakousích i nad Emží nic z toho nevyjímaje.
   Také kdyby v takovém případě na zakoupené části statku vázly nějaké zbylé dluhy, které by byly spočítatelné, tedy proti Panu hraběti z Losensteinu při nejmenším pomohou nebo právem přispějí jeho jednotlivá privilegia, statuty, konstituce, restituce a moratoria.
   Po uplynutí výše uvedených tří let a osmnácti týdnů, ale není Pan hrabě Losenstein nic dlužen a zavázán.
   Jak nyní, za páté, Pan hrabě Losenstein vedle panství Kyšperk má vůči svým poddaným, podle provedených vyúčtování, ještě dle v předchozích letech provedených výzev a dluhů, práva na platby v obilí, tímto se postupuje a předává současně Pan Weytanowskému a jeho manželce.
   Jakož k tomu všechny vypsané kontribuce, daně a hotové peníze (které se součastně nacházejí) a rovněž co hraběcí hejtman kyšperecký Remigius Ebner von Krieglachstein, proti vybraným poddaným za oprávněné pretence by chtěl mít, aniž by byl Pan hrabě odškodněn, všechny mají být odvedeny, rovněž tak tento není za své poddané dlužen. Ebner pak vůči Panu Weytanowskému, od nynějška vlastníka panství, s jeho poddanými provede řádné vyúčtování, aby se jim vše správně, po právu, nutně a se souhlasem bývalé vrchnosti poskytlo. Pan Weytanowsky ale bude panu Ebnerovi při vypořádání a poskytování slev nápomocen.
   Stejná zásada platí, pokud jde o sirotčí peníze a odměny z litkupu, ať už jsou zajištěny nebo se nacházejí v pohledávkách, z nichž Pan hrabě z Losensteinu nic nedostane, nýbrž jmenovaný Ebner (pokud o tom jednají registra včetně inventáře, který je u hospodářství a movitostí) ve své zodpovědnosti bude Panu Weytanowskému k dispozici. V tomto případě vše k plnému pořádku a správnosti má přivésti.
   V důvěře, počestnosti a bez donucení, jako prvá listina dle obvyklého postupu, je tento kupní kontrakt ve dvou stejněznějících exemplářích následovně oboustranně vlastnoručně podepsána a opatřena pečetěmi a k tomu oboustranně vyžádaným Panem Leystädtem (ale bez nepříznivých následků a škod) ve shodném provedení pořízen. Tak se stalo v Kyšperku, dne 30., v pondělí června po Kristově narození v roce tisíc šest set a padesátém.

 

   G. (gezeichnet - podepsal)

 

Achác zu Losenstein  
Adam Nicolaus Witanowsky
  von Wlzkowiz
Dorota Anna Witanowska
  rozená Zrzenez
Wolf Fridrich Getlitz
  von Seidendorf, jako vyžádaný svědek
Franz Carl Libsteinky Pán
  von Kolowrat, jako vyžádaný svědek
Hans Jiří Wostromirsky
  von Rokytnitz, jako vyžádaný svědek
Wilhelm Alexander
  Witanowsky von Wlzkowiz

   Tato kupní smlouva jest do královských zemských desek se svolením Římských Císařských Majestátních radů a předepsaných úřadníků při Královských zemských deskách, za podmínek v ní uvedených, do těchto archů vtělena a slovo od slova zapsána.