Lothova mapa Čech z roku 1847

    Lothova mapa Čech z roku 1847

    Mappa Králowstwí Českého, Topographisch-statístische Post und Strassenkarte des Kdnigreiches Bóhmen nach den besten uorhandenen vuellen.

    Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Kartografické práce Jana Lotha (1816-?) patří mezi první, na nichž se v polovině 19. století začala objevovat čeština. Dvojjazyčné české a německé tituly a zčásti i názvosloví svědčí o výrazných změnách, jejichž začátky spadají do sklonku 18. století a během 19. století utvářely novodobý český národ a formovaly moderní společnost. Lothova mapa Čech z roku 1847 (800x950 mm, grafické měřítko v dolnorakouských mílích, cca 1 : 400 000) je podobně jako jeho mapy českých krajů (Boleslavského, Budějovického, Kouřimského, Prácheňského a Táborského) graficky velmi pěkně vypravena a má až na chybějící zobrazení terénu bohatý obsah. Znázorňuje dobové správní rozdělení Čech na šestnáct krajů, silniční a železniční síť, sídla, podrobně rozlišená podle jejich významu, údaje o nerostných nalezištích, dolech, průmyslových závodech, poštách, lázních, školství aj. Plánek Prahy zachycuje město dosud sevřené hradbami, zvlášť je umístěna mapka okolí Prahy s místy dosažitelnými během jedné hodiny. Mapu doplňuje statistický sumář šestnácti krajů a stručný popis Království českého. Na svou dobu výjimečné parergon (obrazová výzdoba na rnapách, zejména v 18. století) v pravém dolním rohu mapového listu je alegorií krásy a bohatství české země.

^top