Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

    Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

    Moravia marchionatus in sex circulos divisus juxta.

    Copyright © Milan V. Drápela, Masarykova univerzita v Brně.

    Podobně jako byla Mullerova mapa Čech po celé 18. století základem všech mapových děl zobrazujících České království, stala se také jeho mapa Moravy z roku 1716 pramenem pro kartografická zpracování Moravského markrabství. Již od roku 1730 vydávala norimberská kartografická dílna Jana Baptisty Homanna podle Mullera mapy moravských krajů a zmenšenou celkovou mapu Moravy. Odvozené mapy Moravy vycházely i v dalších nakladatelstvích, v Norimberku u Jana Kryštofa Weigela, ve Vídni u Jana Jakuba Lidla a Františka Jana Josefa Reillyho, v Amsterodamu u Jana Cóvense a Petra Mortiera aj. Mullerovu mapu Moravy znal rovněž augšpurský nakladatel a mědirytec Matyáš Seutter (1678-1756/57). Vlastní kartografickou dílnu založil v Augšpurku roku 1707 - vedle Homannova nakladatelství patřila v 18. století v německých zemích k nejvýznamnějším. Seutterova mapa Moravy v měřítku cca 1 : 513 000 s rozměry 487x570 mm zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišfský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), města, městečka i menší lokality, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Titul mapy zdobí moravský znak s alegoriemi hojnosti, vedutu Brna se Špilberkem symboly vinařství.

^top